W co wierzymy?

W CO WIERZYMY?

Za jedyną podstawę doktryny i wiary uznajemy Pismo Św. Starego i Nowego Testamentu, natomiast z historii i tradycji Kościoła czerpiemy, co najwyżej, przykłady do naśladowania. Wraz z całym chrześcijaństwem podzielamy wiarę w Boga w Trójcy Jedynego. Uznajemy też starochrześcijańskie Wyznania Wiary.

W Kościele Ewangelicko-Metodystycznym sprawowane są dwa sakramenty: Chrzest i Wieczerza Pańska. Komunia św. spożywana jest pod dwiema postaciami – chleba i wina. Grzechy wyznajemy Bogu i bliźnim, ale nie w formie spowiedzi usznej. Wyznanie grzechów jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. Uznajemy, zgodnie z Pismem Świętym, jedyne pośrednictwo między nami a Bogiem w osobie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa: „Jeden jest bowiem Bóg jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (I Tm. 2, 5).Dlatego też nie praktykujemy wstawiennictwa Matki Pana ani tzw. Świętych. Przyznajemy im natomiast rolę przykładu dla nas. Modlimy się do Boga Ojca w imieniu Syna Jego, Jezusa Chrystusa, przez Ducha Św. Na nabożeństwa gromadzimy się w niedzielę. Oprócz śpiewu, modlitw indywidualnych i powszechnych, słuchamy Słowa Bożego, zarówno czytanego z Biblii, jak i głoszonego w kazaniach. Forma nabożeństwa jest bardzo prosta, często spontaniczna, nawiązująca do nowotestamentowych nabożeństw chrześcijańskich.

Wystrój kaplic i kościołów jest skromny (symbol krzyża, stół z otwartą Biblią, kazalnica, ławki, instrument muzyczny).

W kaplicach nie umieszcza się obrazów ani rzeźb, ponieważ byłoby to niezgodne z II przykazaniem biblijnego dekalogu (Ex 20, 4-6).

Silnie podkreślamy konieczność odnowy wewnętrznej, duchowego i moralnego odrodzenia człowieka. Wzywamy do nawrócenia się od grzechów do Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że każdy człowiek powinien podjąć świadomą decyzję bezgranicznego zaufania Jezusowi Chrystusowi – jako osobistemu Zbawicielowi. Pewność zbawienia i życia wiecznego może być dostępna już tu na ziemi: każdemu, kto wierzy.

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (J3,16).

Przesłanie metodyzmu można streścić w następujący sposób:

– wszyscy ludzie potrzebują zbawienia!

– wszyscy ludzie mogą być zbawieni!

– wszyscy ludzie mogą być pewni swego zbawienia!

– wszyscy ludzie mogą zostać całkowicie przemienieni Bożą łaską!

Reklama
%d blogerów lubi to: